Błędy lekarskie to jeden z najczęstszych powodów wnioskowania o odszkodowanie od placówek medycznych. Pomimo najlepszych intencji każdej z zaangażowanych stron, przepracowani lekarze często popełniają błędy w sztuce, które mogą doprowadzić do wieloletniego cierpienia lub nawet śmierci pacjentów. W takich sytuacjach, poszkodowanemu lub jego rodzinie należy się odszkodowanie, za błędy w sztuce. Jakie kroki należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie medyczne?

Czym jest błąd lekarski?

Błąd lekarski lub medyczny obejmuje:

 • Postawienie błędnej diagnozy;
 • Przeprowadzenie leczenia o charakterze nieprawidłowym, niewystarczającym lub przekraczającym konieczny zakres;
 • Nieprawidłowe leczenie w danym momencie ingerencji medycznej;
 • Nieprzeprowadzenie leczenia w sytuacji istnienia wskazań medycznych;
 • Zaniechania lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu całej placówki medycznej, o ile spowodowały one uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

W takich sytuacjach odszkodowanie za błąd lekarski jest w pełni uzasadnione i pacjent może się o nie ubiegać. Przysługuje ono również wszystkim członkom rodziny, które utraciły bliską osobę, na skutek błędu medycznego. Należne odszkodowanie za błędy może być uzyskane za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, lub poprzez wkroczenie na drogę sądową i pozwanie placówki,samego lekarza lub ich ubezpieczycieli.

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski?

Odszkodowanie za błąd lekarza, pielęgniarki, położnej lub całej placówki medycznej jest zależne od kilku czynników.

 1. Należy udowodnić winę (umyślną lub nieumyślną) personelu medycznego w placówce medycznej.
 2. Na skutek błędu doszło do rozstroju zdrowia, trwałego uszczerbku, widocznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci.
 3. Istnieje bezpośredni związek między błędem lekarskim a pogorszeniem zdrowia u pacjenta lub jego śmiercią.
 4. Działania osoby odpowiedzialnej za udzielenie pomocy lekarskiej muszą odbiegać od przyjętych norm sztuki lekarskiej.

Powyższe punkty mogą wydawać się jasne i zrozumiałe, ale zarówno merytoryczne rozpoznanie okoliczności sprawy, jak i zawiłość związanego z nimi procesu prawnego jest tak złożonym procesem, że w przypadku większości spraw związanych z błędami medycznymi konieczne jest pośrednictwo specjalizującej się w takich sprawach kancelarii. Adwokaci doświadczeni w prowadzeniu spraw medycznych, poza własnym doświadczeniem, korzystają z ekspertyz biegłych i często są w stanie wyciągnąć na światło dzienne niuanse, które oddzielają zwykłą procedurę, od tej błędnie prowadzonej, dbając o dobro swoich klientów i wskazując w jaki sposób niedopatrzenia po stronie lekarzy lub placówek medycznych negatywnie wpłynęły na ich zdrowie.

Kto wypłaca odszkodowanie za błąd medyczny?

Odpowiedzialność za błąd medyczny spada na osobę, która przyczyniła się do jego powstania lub całą placówkę medyczną (w przypadku systemowych zaniedbań za które odpowiedzialna jest administracja). Pozwanym w sprawach związanych z błędami medycznymi może więc zostać lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, położna i każda osoba która nie wypełniła swoich obowiązków. W przypadku uznania przez sąd roszczenia poszkodowanego, wypłacenie odszkodowania spada na konkretną osobę, placówkę lub ubezpieczyciela. Każda sytuacja traktowana jest inaczej w zależności od okoliczności - w zależności od tego jak zorganizowane są procedury leczenia, personel medyczny ma różny zakres kompetencji i obowiązków, a znajomość tych procedur może przesądzić o tym, czy nasz pozew będzie skuteczny.

Błąd lekarski a odszkodowanie medyczne bez sądu

Możliwe jest dochodzenie odszkodowania za błędy lekarskie bez sądu. Ustawa, która została przyjęta przez Sejm 16 czerwca 2023 roku, zakłada wykorzystanie Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Osoba pokrzywdzona, jej pełnomocnik lub krewny ofiary przedstawia swój wniosek, który po maksymalnie 3 miesiącach jest oddalany lub akceptowany przez Rzecznika Praw Pacjenta. Na skutek tego wniosku uzyskiwane są odszkodowania za błędy medyczne, wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy wynosi w przypadku:

 • zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2000 zł do 200 000 zł;
 • uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2000 zł do 200 000 zł;
 • śmierci pacjenta – od 20 000 zł do 100 000 zł.

Oczywiście, mamy tutaj do czynienia z widełkami obejmującymi kwoty maksymalne, których Rzecznik Praw Pacjenta nie musi w każdym przypadku przyznawać. Dlatego, pomimo dłuższego czasu związanego z procesem, lepszym rozwiązaniem dla pacjenta, lub jego bliskich może być wejście na drogę sądową.

Jaki rodzaj odszkodowania można uzyskać?

W kontekście błędu medycznego należy rozróżnić dwa terminy – odszkodowanie i zadośćuczynienie. Odszkodowanie za błędy medyczne to rekompensata określająca materialne straty związane z leczeniem czy rehabilitacją na skutek popełnionego błędu medycznego. Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne za szkody niematerialne. Może obejmować kompensatę konsekwencji błędu lekarskiego takich jak brak możności podjęcia pracy, ból, cierpienie, czy pogorszenie jakości życia.  

Pacjent lub jego rodzina z powodu błędu lekarskiego, mogą ubiegać się o:

 • Zadośćuczynienie i odszkodowanie (ostatnie zawiera w sobie koszty leczenia);
 • Rentę – świadczenie okresowe, które wypłacane jest z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do podjęcia pracy zarobkowej czy zwiększenia wydatków na zaspokojenie potrzeb;
 • >Odsetki na skutek niezapłaconego w terminie świadczenia.

Jakie działania podjąć, by uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Jak w przypadku większości działań prawnych - poszkodowani w wyniku błędu lekarskiego mogą wybrać jeden z kilku sposobów postępowania. Jednym z nich jest rozwiązanie sprawy w sposób polubowny. Niektóre placówki medyczne, postawione w obliczu ewidentnego błędu lub zaniechania, są skłonne ponieść odpowiedzialność za działania swoje lub swoich pracowników. To rozwiązanie pozwala na uniknięcie przeciągającego się procesu, ale jest warte rozważenia tylko w sytuacji w której skala błędu nie wpłynęła znacząco na zdrowie poszkodowanego, a powrót do zdrowia nie wymaga długotrwałej rehabilitacji.

Druga możliwość to skorzystanie z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta. Komisja Lekarska określa wtedy wysokość odszkodowania, na podstawie dokumentacji medycznej, podejmuje się likwidacji szkody na rzecz pokrzywdzonego, pomaga dochodzić praw oraz wyjaśniać skargi lub wnioski.

Ostatnia z możliwości to wejście na drogę sądową. W taki sposób można uzyskać najwyższe odszkodowania medyczne za błąd lekarski. Wielu pacjentów decyduje się na nie z co najmniej dwóch powodów:

 • chcą mieć po swojej stronie fachową pomoc prawną;
 • oczekują wyższego odszkodowania, niż to oferowane przez placówkę medyczną.

Walka o odszkodowanie za błąd medyczny wymaga specjalistycznej wiedzy i merytorycznego przygotowania - poza wsparciem adwokata specjalizującego się w odszkodowaniach, obejmuje również współpracę z biegłymi i specjalistami w danej dziedzinie, w celu uzyskania odpowiednich ekspertyz. Procesy tego typu mogą być długotrwałe i kosztowne, ale w przypadku ewidentnego błędu lekarskiego - warte czasu i pieniędzy.

Materiał partnera zewnętrznego​