​Wśród najpopularniejszych norm systemu zarządzania wskazuje się przede wszystkim na certyfikację ISO 9001. Te certyfikat wyróżnia uniwersalność. Wprowadzenie w firmie procedur certyfikacyjnych oznacza dla niej szereg różnych korzyści. Dlatego też na certyfikację decydują się różne instytucje – nie tylko producenci i usługodawcy, ale także organizacje non-profit oraz urzędy państwowe. W oparciu o wymagania ISO 9001 wprowadzono także szereg różnych rozwiązań dotyczących sektorowych rozwiązań (np. ISO 22000 odnosząca się do bezpieczeństwa żywności albo ISO 14001 regulująca kwestie zarządzania środowiskowego).

Korzyści z certyfikacji ISO 9001 

Na wdrożenie procedur certyfikacyjnych decydują się zazwyczaj firmy, które dążą do udoskonalenia stosowanych w organizacji systemów zarządzania (np. kapitałem ludzkim, zasobami materialnymi, nowoczesnymi technologiami itp.). Firma, która podejmie się wdrożenia tego rodzaju procedur, ma większe szanse na zwiększenie poziomu swojej produktywności oraz udoskonalenie jakości produktów oferowanych klientom.  

Posiadanie certyfikatu ISO 9001 stanowi dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów wyraźny sygnał, że przedsiębiorstwo jest nastawione na ciągłe doskonalenie zachodzących w nim procesów. To w dłuższej perspektywie pozytywnie oddziałuje na wizerunek organizacji. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iso-9001.  

Procedury certyfikacyjne 

Proces certyfikacji dzieli się na kilka etapów. Pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem jest podjęcie decyzji o wdrażaniu procedur certyfikacyjnych w organizacji. Do całego przedsięwzięcia należy się odpowiednio przygotować, zdając sobie sprawę z różnych przejściowych trudności towarzyszących temu zadaniu. Ważną rolę pełni tu komunikacja z pracownikami,  którzy muszą poznać zalety tego rozwiązania ale także wiedzieć, jakie oczekiwania są im stawiane. Tu niezbędne są szkolenia prowadzone w trybie stacjonarnym lub e-learningowym.  

Organizacjom we wdrożeniu często pomaga firma konsultingowa. Jest ona pomocna między innymi na etapie audytu wewnętrznego. Oczywiście kierownictwo firmy może podjąć decyzję o samodzielnym przeprowadzeniu takiego audytu – warunkiem są jednak odpowiednie zasoby ludzkie. Wykazane w jego trakcie niedociągnięcia należy usunąć bądź poprawić. 

Innym ważnym krokiem jest wybór odpowiedniej jednostki certyfikującej.  

Po audycie wstępnym przeprowadza ona właściwy audyt. Jeśli wykaże on zgodność procedur z wytycznymi, jednostka otrzymuje certyfikat ISO 9001.

Artykuł partnera