Umowa kredytowa to podstawowy dokument umożliwiający przeprowadzenie transakcji między kredytodawcą, czyli instytucją finansową, a kredytobiorcą, czyli osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym wnioskującym o przyznanie pożyczki.

Bank w umowie kredytowej zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną w umowie kwotę środków pieniężnych. Kapitał ten musi zostać przeznaczony na ustalone wcześniej cele, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystywać go na warunkach określonych w umowie. Dokument ten określa także termin zwrotu wykorzystanej kwoty wraz z odsetkami oraz rodzaj spłaty i wysokość prowizji od udzielonego zobowiązania finansowego.

Czym charakteryzuje się umowa kredytowa?

Standardowa umowa kredytowa charakteryzuje się kilkoma cechami, które jasno ją określają. Umowa kredytowa jest konsensualna, ponieważ dochodzi do skutku już w momencie podpisania dokumentu przez strony. Jak pokreślił w rozmowie z nami, ekspert finansowy portalu Banki24 – taka umowa jest również dwustronnie obowiązująca. Bank, czyli podmiot finansowy zobowiązuje się w niej oddać do dyspozycji wierzyciela określone środki pieniężne, a kredytobiorca w tej samej umowie jest zobligowany do zwrotu tej kwoty na określonych warunkach. Umowa kredytowa jest również odpłatna, ponieważ bank pobiera od danego kredytu prowizję, a także odsetki od kwoty zobowiązania.

Warto zaznaczyć, że umowa kredytowa jest zawsze zawierana na piśmie i zawiera szczegółowe dane. Dotyczą one stron tej umowy, danych kredytodawcy oraz kredytobiorcy. W dalszej części dokumentu zawarta jest kwota oraz waluta kredytu, jego cel, który kredytobiorca musi jasno sprecyzować w momencie ubiegania się o pożyczkę. Istotną częścią umowy są zasady oraz termin spłaty zobowiązania. Dokument zawiera także oprocentowanie kredytu oraz warunki zmiany tego oprocentowania i sposób zabezpieczenia spłaty kredytu. Kolejne strony umowy odnoszą się do zakresu uprawnień banku ściśle związanych z kontrolą wykorzystania oraz spłaty kredytu, jak również terminów i sposobu postawienia do dyspozycji kredytobiorcy przeznaczonych mu środków pieniężnych, wysokości prowizji oraz warunków rozwiązania umowy lub dokonania w niej zmian.

Na prośbę jednej lub drugiej strony w umowie mogą się znaleźć także zapisy odnoszące się do sposobu wykorzystania kredytu przez kredytobiorcę. Zapis ten stosuje się w przypadku kredytów budowlanych, gdzie każdy etap budowy jest ściśle związany z wypłatą kolejnej transzy kredytu. Umowa kredytowa może także zawierać zobowiązanie kredytobiorcy do przedstawienia w banku dokumentów oraz informacji, które są niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej w okresie, w którym korzysta z kredytu. Bank może również umieścić w takiej umowie zapis o dokonywaniu wizyt oraz inspekcji u kredytobiorcy celem analizy sytuacji. Umowa może także zawierać kwestie dotyczące wypowiedzenia umowy kredytu oraz uprawnienia kredytobiorcy do wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Umowa kredytowa to istotny element otrzymania kredytu. Zarówno bank, jak i kredytobiorca powinni nadzorować zapisy tej umowy i wnikliwie się z nią zapoznać, zanim dokonają podpisu. Tego rodzaju dokumenty zazwyczaj zawiera się na okres dłuższy niż 10 czy 20 lat, więc wymagają większej uwagi i staranności. Prawidłowo skonstruowana umowa kredytowa usprawnia proces spłaty zobowiązania i nie generuje dodatkowych problemów.

 

Artykuł partnera