Działalność gospodarcza jest zdefiniowana przez polski system prawny.

Działalność gospodarcza - co to jest?  

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców jako działalność gospodarczą określa się zorganizowaną działalność zarobkową, która wykonywana jest w sposób ciągły i we własnym imieniu. Działalnością gospodarczą nie jest więc działalność prowadzona przez osobę fizyczną, której przychód z tego tytułu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz taka, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Nieco inaczej do kwestii tej podchodzi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa- budowlana, wytwórcza, usługowa itd. Powinna być ona prowadzona ciągle i w sposób zorganizowany, we własnym imieniu i to bez względu na osiągane efekty.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług działalnością gospodarczą się z kolei działania producentów, usługodawców, handlowców czy rolników. Zalicza się do niej działania podmiotów, które wykonują wolne zawody.

Działalność gospodarczą definiuje także ordynacja podatkowa. Mówi ona, że działalnością gospodarczą jest aktywność zdefiniowania w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, a więc Prawo przedsiębiorców.

cele działalności gospodarczej

Cele działalności gospodarczej   

W praktyce cele działalności gospodarczej podzielić można na cele wewnętrzne i zewnętrzne. Te drugie to aktywności związane z aktywnością przedsiębiorstwa, jego utrzymaniem itd. Są to:

  • opłacanie podatków i innych danin o charakterze publicznym,
  • odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS,
  • wpływanie na PKB.

Cele wewnętrzne z kolei są związane mocno ze specyfiką prowadzonej działalności. Określa je indywidualnie sam przedsiębiorca.

Działalność gospodarcza a kody PKD

W Polsce z zakładaniem działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się wybieranie kodów PKB, a więc oznaczenia, które wskazuje czym dana firma się zajmuje. Są one opisane dokładnie w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorca musi odpowiedni kod wpisać do formularza CEIDG-1.

Na jednym wniosku znajduje się 9 rubryk przeznaczonych dla wpisania oznaczenia. Jeśli to za mało, więcej kodów wpisać można do załącznika CEIDG-RD. W praktyce polskie prawo nie przewiduje limitów kodów znajdujących się na formularzu, co pozwala przedsiębiorcom na zachowanie sporej swobody podczas wskazywania branż, w których mają zamiar działać. Jednak do pierwszy kod wskazuje podstawową działalność danej firmy, o czym zawsze należy pamiętać.