Od niedawna na przedsiębiorców został narzucony obowiązek przesyłania danych w formie JPK, wielu mikroprzedsiębiorców zastanawia się czy również zostali nim obarczeni. 

Zacząć warto od wyjaśnienia terminu mikroprzedsiębiorca. Jest to przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wiadomo już kim są mikroprzedsiębiorcy, warto więc wytłumaczyć jeszcze co w praktyce oznacza wprowadzenie JPK. Przede wszystkim Jednolity Plik Kontrolny został wcielony w życie w celu zautomatyzowania weryfikacji danych początkowych, co usprawnia pracę organów administracyjnych przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych. W efekcie istnieje większe i szybsze prawdopodobieństwo ustalenia nieprawidłowości, a także potwierdzenia prawidłowości rozliczeń. 

Wdrożenie JPK na wszystkich strukturach będzie miało więc pozytywny wpływ na działania przedsiębiorstw. Struktury JPK mają umożliwić wykrywanie błędów w księgach podatkowych, co zapewni podatnikowi stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej oraz skuteczniejsze kontrolowanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił księgowych.

jednolity plik kontrolny

Elektroniczna kontrola podatkowa będzie zdecydowanie mniej uciążliwa z punktu widzenia przedsiębiorstwa i zminimalizuje ingerencję kontrolerów w życie firmy. Małe przedsiębiorstwa są początkowo wyłączone z obowiązku wprowadzenia JPK, jednakże wcielenie tego sposobu kontroli podatkowej w firmie zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa prawno-podatkowego przy pomocy systemów spełniających wymagania JPK.

Mikroprzedsiębiorcy nie są całkowicie zwolnieni z JPK. Obligatoryjnie Jednolity Plik Kontrolny w zakresie wysyłki ewidencji sprzedaży i zakupów VAT obowiązuje od stycznia 2018 roku. Pozostałe struktury JPK będą wymagane u mikroprzedsiębiorców od lipca 2018 roku wyłącznie na żądanie organów kontroli. Dane z JPK są przekazywane do Ministerstwa Finansów, które następnie kieruje je do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Jako potwierdzenie firma może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Niezałożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego lub zawarcie w nim błędów, skutkuje następującymi karami:

  • grzywna w wsokości 20 krotności płacy minimalnej (do 42 tys zł) za wykroczenia skarbowe,
  • grzywna w wysokości 10 - 20 stawek dziennych za przestępstwa skarbowe. 

JPK jest dokumentem księgowym, który należy wypełnić rzetelnie. W przypadku pomyłek konieczna jest korekta pliku.