Akcje w spółce akcyjnej to papiery wartościowe które mogą być przedmiotem różnego rodzaju transakcji rynkowych jak nabycie, sprzedaż, aport czy ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązań. Obrót akcjami może wymagać uprzedniej wyceny spółki akcyjnej.

Po co mi wycena spółki akcyjnej?

Akcje w spółce bywają przedmiotem wyceny zwykle wtedy, gdy zachodzi potrzeba kalkulacji obiektywnej, niezależnej wartości rynkowej tych aktywów finansowych. Czasem, kiedy wymagają tego przepisy prawa.

Wycena spółki akcyjnej jest często niezbędna przy wszelkiego rodzaju transakcjach spółki z udziałem akcjonariuszy mniejszościowych. Akcjonariusze większościowi, w celu zabezpieczenia się przed roszczeniem ze strony wspólników mniejszościowych, w takiego rodzaju transakcjach jak emisja akcji na podwyższenie kapitału podstawowego, wykup lub umorzenie akcji czy połączenie spółek kapitałowych, zlecają wycenę akcji niezależnemu doradcy. 

Akcje spółki akcyjnej warto wycenić u niezależnego eksperta zawsze wtedy, gdy zachodzi różnica poglądów na temat wartości spółki pomiędzy stronami transakcji. Takie rozbieżności mogą wynikać z charakteru realizowanej transakcji np. w przypadku ustanowienia zabezpieczenia na akcjach spółki. Wierzyciel, np. obligatariusz inwestujący w obligacje spółki może mieć odmienne zdanie na temat wartości akcji stanowiących zabezpieczenia kapitału finansującego spółkę niż jej akcjonariusze lub od tego, który wynika z kursu notowań na giełdzie.

Kto może wycenić spółkę akcyjną?

Wycena akcji spółki może zostać sporządzona przez każdego – o ile jej celem nie jest publicznie dostępna rekomendacja inwestycyjna. Przepisy prawa nie narzucają specyficznych uprawnień jakie muszą posiadać wyceniający, aby świadczyć tego rodzaju usługi, tak jak to jest w przypadku wyceny nieruchomości. Zlecając wycenę spółki warto jednak zadbać o odpowiednie kwalifikacje doradcy. Szczególnie dla bardziej skomplikowanych podmiotów warto pamiętać o odpowiednim doświadczeniu eksperta w wycenie podmiotów z określonej branży. Im lepszą wiedzę na temat wycenianego biznesu będzie miał doradca, tym lepszą wycenę będzie mógł sporządzić.

Jaki jest koszt wyceny spółki akcyjnej?

Wycena spółki akcyjnej, w zależności od skali działalności przedsiębiorstwa, wartości majątku, stopnia zróżnicowania biznesu, celu i metod wyceny może kosztować od kilku tysięcy złotych w przypadku małych, nieskomplikowanych spółek, przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy w przypadku dużych grup kapitałowych. Im większy będzie poziom zróżnicowania działalności i skomplikowania biznesu spółki tym koszt wyceny akcji będzie większy. Podobnie, im bardziej zróżnicowane i liczne aktywa (szczególnie odnośnie do nieruchomości) będzie posiadała spółka, tym wycena będzie droższa.

Artykuł sponsorowany