Rzecznicy miejscy i powiatowi mają za zadanie udzielać konsumentom bezpłatnych porad prawnych, pomagać w wystosowywaniu pozwów i przeprowadzaniu interwencji. To tylko niektóre z ich powinności, powinni oni być bowiem wszędzie tam, gdzie zostają naruszone indywidualne prawa konsumentów.

Rzecznik konsumentów podporządkowany jest pracodawcom czyli starostom lub prezydentom miast. Stanowisko takie może pełnić osoba z wyższym wykształceniem, w szczególności ekonomicznym lub prawniczym, oraz posiadająca w zawodzie co najmniej 5-letnią praktykę.

W czym może pomóc rzecznik?  

Rzecznik Praw Konsumenta występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz świadczy bezpłatne porady i informacje prawne z zakresu prawa konsumenckiego. Za pośrednictwem tego podmiotu możliwe jest złożenie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w danym zakresie. Ma również za zadanie udzielania podczas roszczeń sądowych, wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz występuje, za ich zgodą o ochronę interesów. Pełni również funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest w obowiązku udzielić rzecznikowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz należycie ustosunkować się do wystawionych przez rzecznika opinii i uwag.

rzecznik praw konsumenta

Rzecznicy konsumentów podejmują przede wszystkim sprawy z zakresu sprzedaży konsumenckiej np. w przypadku kupna uszkodzonego telewizora w sklepie, gdzie zachodzi sprzeczność interesów konsumenta i sprzedającego. Do tej kategorii zaliczają się też: zakupy internetowe (lub inne dokonywane poza lokalem firmy), usługi telekomunikacyjne (te można podzielić na: połączenia głosowe- rozmowa telefoniczna, SMS, faks; usługi zapewniające dostęp do Internetu; usługi dostarczenia sygnału telewizyjnego mające na celu głównie dostarczenie konsumentowi pakietu programów telewizyjnych w technologii kablowej oraz telewizji satelitarnej w ustalonej w umowie formie) - w tym wypadku przedmiotem skargi może być np. odmowa połączenia przez operatora kablowego lub bezpodstawne naliczenie wyższego rachunku niż jest to ustanowione w umowie); usługi turystyczne (np. biuro podróży, którego rzeczywista oferta nie pokrywa się z tą ustaloną w umowie, co jest niewywiązaniem się z początkowego zobowiązania,), przewozowe (niezgodne z prawem lub nieprawidłowe sposoby przewożenia osób i bagażu oraz ewentualne uszkodzenia przesyłek).